Ősatyák

Címkék: 

Nap száma: 

69.

Igehely: 

Ter 22-25
Az egyik rátermett, de hitetlen, a másik meg tétova, de hívő. Melyiket válasszam?

„Isten, vedd egyszülött Fiadat, Jézust, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Áldozd fel… ott a hegyen” Ter 22,1-18 nyomán. Ez az evangélium!

Ez a Rebi hány éves volt, ha vitte a házasságkötésére a dajkáját is? (Ter 24,59), mert hogy a Izsák negyven volt akkor. Izsák búsongó (Ter 22,63), aki kimegy egy kicsit búsulni a pusztába, mert még 40 évesen is anyját siratja. Ebből lesz a jó katona? Nem mernék rá bízni egy nagy küldetést…

A fia, Jákob meg csendes, sátorban lakó ember (Ter 25,27), ez is alapból anyámasszonykatonája.

A lényeg, ami miatt Ézsau nem lett választva: „csekélységnek tartotta, hogy eladta az elsőszülöttségét” (Ter 25,34) - vagyis nem remélt és nem hitt abban, amit apja örökölt Ábrahámtól. A hitetlen ember nem viszi tovább az üdvösségtörténetet. Mégha rátermett is lett volna.

Ábrahám testvére

Címkék: 

Nap száma: 

68.

Igehely: 

Ter 19-21
Nem is mondott nagy valótlanságot Sáráról. De ezek még problematikusabbak így.

Amikor Isten belenyúl: Lót késett, tétlenkedett, erre Isten kézen ragadta és vonszolta ki a katasztrófa elől. Na, ez igen! (Ter 19,16)

Ha Lót észre sem vette, hogy a lányai mellé feküsznek, akkor mégis hogyan foganhattak. Ez jó mese! Moáb és Ammon nem dicsekedhet valami fényes múlttal. (Ter 19,36)

Eddig nem esett le, hogy Ábrahám és Sára féltestvérek voltak. Így már még nagyobb csoda, ha közös gyermekük lesz… (Ter 20,12)

Izmael és Hágár: „Isten ettől kezdve vele volt” (Ter 21,20) Bőkezű a választás.

Szövetségek

Címkék: 

Nap száma: 

67.

Igehely: 

Ter 15-18
Egy újabb jel: a körülmetélés

A damaszkuszi Eliézer (Ter 15,2) az lenne, aki később elmegy Rebekáért?

„Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.” :-) Ter 15,6

„Te vagy az Isten, aki láttál engem” a bajomban. Ter 16,13

„Eltitkoljam-e Ábrahám elől?” (Ter 18,17) – na igen, ez már az őszinteség!

Tetszik, hogy a 17-ben a Papi szerző elmondja a szövetséget és a hozzá kötődő Izsák ígéretet, majd utána ugyanazt a Jahvista a 18-ban a három vendéggel. Az első olyan elvonatkoztatott, ahol már csak a lényegre koncentrál, a Jahvista még emlékszik a furcsán magyarázható részletekre is: hogyan történt.

Áldott Ábrám

Címkék: 

Nap száma: 

66.

Igehely: 

Ter 11-14
Megáldalak, áldott leszel, megáldom, áldanak, áldást nyer – hát eddig ilyen áldás sűrűség nem volt a Teremtés könyvében.

Miért ment Lót Ábrámmal? Hát persze azért, mert fogadott fia lett… Lót apja meghalt és nagybátja vette magához, nincs ebben semmi csodálkozni való. De amikor elhangzik az ígéret, hogy nagy néppé lesz, akkor Ábrám Lót vállát szorongatta. (Ter 12,4-5)

Ábrám simán beadta a feleségét más hálószobájába.

Lót miért választott a gazdag Szodomát? Ábrámnak jutott a szegény fennsík. Lót tartozott Ábrámnak, de az alkalmat kihasználta, hogy előbbre jusson…

Amikor különváltak Lóttól, akkor kapta az újra az ígéretet, de ekkor már világos, hogy nem Lót lesz a hordozója az ígéretnek. Nehezedik a dolog. Ábrám szorgosan építi az oltárokat. (Ter 13)

Ábrám fényes és valószínűtlen győzelmet arat, Melkizedek jön és megáldja. A kenyér és a bor nem áldozat, hanem ajándék a fáradt harcosnak. (Ter 14)

A szövetség

Címkék: 

Nap száma: 

65.

Igehely: 

Ter 8-10
A szövetség újjáalkotás, új lehetőség.

Szeretem a Jahvista stílusát. Olyan emberi. (Ter 8,20-22)

Jaaj, leesett, miért a szivárvány a Noéval kötött szövetség jele. Csak figyelmesen kell olvasni, s ott van (Ter 9,12-16): Isten esőt bocsát a földre, kicsit mérgesebb a kelleténél valami miatt, s lám, feltűnik a szivárvány (ami ugyebár nagyobb esők után gyakori) s neki eszébe jut a szövetség, amit kötött, s bosszúsága elillan (Jahvista stílusban előadva). Ez tök egyszerű, hogy miért kellet erre 30 évet várni :-)?

Isten megáldotta Nóét (Ter 9,1). Ezt előzőleg Ádámról mondta csak. (Ter 5,1) – természetesen a Papi szerző.

Akik „Istennel jártak”

Címkék: 

Nap száma: 

64.

Igehely: 

Ter 4-7
Hénok és Noé kéz a kézben Istennel. Hénokot el is vitte. No, ezek voltak a paradicsomi idők emberei, Isten örömei. Mi is ilyenek vagyunk, a Jézusban hívők?

Ez megér még néhány olvasását: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. ” (Ter 4,6-7)

„Talán bizony őrzője vagyok én testvéremnek?” (Ter 4,9b) És mondá Isten: Igen, őrzője vagy testvérednek.

Ábel tetszett az Úrnak, de a tervét Káin meghiúsította. Aztán „Ábel helyett” lett Szet. Az Ő fia Enós, aki az Úrral nevét segítségül hívta.

A Ter 5,1b-2 gyönyörű ünnepélyes szerkezet: „azon a napon”.

Hénok az Istennel járt, elvitte Isten (Ter 5,22.24).

Isten fiai és az emberek fiai. (Ter 6,1-4 vö. Bölcs 14,6) Erről még meghallgatnék még egy épkézláb magyarázatot, mint ahogy a Isten depressziójáról is (Ter 6,6-7).

Noé is járt az Istennel. (Ter 6,9) és mindent megtett Istennek, amire kérte (Ter 6,22).

Jó és rossz

Címkék: 

Nap száma: 

63.

Igehely: 

Zsolt 41; Ter 1-3
Az élet fája és a jó és rossz tudás fája nem egy kaliber.

A bűn következménye, hogy a férfiak uralkodnak a nőkön. Ez tiszta (Ter 3,16). Az Egyház meg nem Isten Országa, ahol a bűnnek nincs tere? Vagy az Egyház nem Isten Országa, ezért uralkodnak a férfiak?

Na és amikor a nők uralkodnak a férfiakon az mi?

És azt mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. (Ter 3,22) Isten tud rosszat tenni? Isten ismeri a rosszat? Felismeri, hogy lehet rosszat is tenni? Nem nagyon értem – bár az összefüggés világos: Ter 2,9; 2,16-17; 3,5

De miért alkotott Isten az élet fája mellé jó és rossz tudás fát? Az világos, hogy az élet fája azt jelenti, hogy ez az élet is dicsőségre lett alkotva (vö Pál: 1Kor 15). De minek a másik fa?

Titkos gyűlések

Címkék: 

Nap száma: 

61.

Igehely: 

Zsolt 34-37
Amikor az imádság tanít.

35. zsoltár: Nemrég láttam egy történetet, ahol titkos gyűlésen elhatározták egy vezető leváltását, majd egy nyilvános ülésen ki is vitelezték. A zsoltárból megtanultam, nincs helye titkos üléseknek. Ha valamit meg kell tenni, akkor nincs szükség összebeszélni, hanem az igazságot bátran elő kell tárni.

Az Úrban leld gyönyörűséged, s ő megadja neked szíved kéréseit. (Zsolt 37,4)

Sírás és vidámság

Címkék: 

Nap száma: 

59.

Igehely: 

Zsolt 27-30
Ugyanazon a napon köszönt be Isten jelenléte és vidámsága is.

Örömteli zsoltárok. A legjobb szavak:

„Diadalkiáltással mutatok be áldozatot.” (Zsolt 27,6) Ki a diadalkiáltás, ha nem Jézus, a feltámadt?
„Hisz atyám és atyám is elhagyott, de az Ú felkarolt engem” (Zsolt 27,7)
„Remélj az Úrban, légy férfias, bátor legyen szíved, és bízzál az Úrban” (Zsolt 27,14) – ez egy igazán szép ritmus: 1-2-3-4: 1 a 4 párhuzama, 3 a 2 párhuzama: férfias=bátor; remélő=bízó.
„Sírásomat öröménekké változtattad” (Zsolt 30,12)
„Este sírás, reggelre vidámság” (Zsolt 30,6)

Katolikus 2.

Reagálva ezekre a megjegyzésekre.


Kedves ismeretlen megrovóm! Azért róttál meg, mert megtért létemre katolikus maradtam. Szerintem illene bemutatkoznod, mielőtt a feddésbe belekezdenél, hogy láthassam testvér vagy. Jó, testvérként fordulok hozzád, még akkor is ha lehetetlen a megfogalmazásból nem észre venni, hogy a sértegetés vezérel.

Szóval bálványimádó, két úton sántikáló vagyok. Hm… A vallásos katolikusoktól eddig csak szektás patkányok jelzőt érdemeltük ki.

Címkék: 

Kétszeresen imádkozik?

Azt mondja a mondás, hogy „aki énekel, kétszeresen imádkozik” (Bis orat, qui cantat.) Hogy kitől származik, nem tudom. Egyesek szerint Szent Ágostontól, mások szerint Luther is használta.

Szerintem meg nem igaz. Mert nem lehet kétszeresen imádkozni. Valaki vagy imádkozik vagy nem: és ami számít, hogy őszintén, tiszta, átlátható szívvel álljon Isten elé.

Címkék: 

Pusztulnak a szentek

Címkék: 

Nap száma: 

55.

Igehely: 

Zsolt 12-15
Olyanok, akik bensőségesen és értelmükkel is az Úrnak különítették el magukat.

Nagyon érdekelne, hogy miért mondja Dávid, hogy egyre kevesebb szent, elválasztott van. Mindenesetre én sem tapasztalom, hogy tolonganak. Vannak jámborak, akik ragaszkodnak Urukhoz, vannak, akik fejjel hisznek. Ezek jók. De én azokra várok, akik tiszta szívvel és fejjel szeretik az Urukat. Az ilyenek nem csak csoda hatására viszik előre Isten Országát.

Az Úr szava tiszta szó, tűzben próbált ezüst, salaktól elválasztva, hétszersen megtisztítva. (Zsolt 12,7)

13. zsoltár: Meddig, meddig, meddig?

15. zsoltár: Jár, cselekszik, gondol szívében.

Pajzs

Címkék: 

Nap száma: 

53.

Igehely: 

Zsolt 5-8
Ahogy Isten Igéje tanít őszintén imádkozni.

Jóakaratod pajzs rajtunk.

Miért ezekből a könyvekből tanultam meg imádkozni? Mert nem jópofáskodik Isten előtt, mert kötött imákat mormol egyik zsoltáros sem, hanem a szívéből imádkozik, mert nem mindig csak dicsőít, hanem mert őszinte és átlátható szívvel áll meg Isten előtt.

Oldalak

Feliratkozás Gyuris Blanka, Dóra, Hanna, Bata Erika és Gyuris Gellért családi weboldala RSS csatornájára