Jákob Izrael

Alcím
Nem is volt annyira csaló, mint az hírlik róla.
Nap száma
71.
Igehely
Ter 30-32
Napló
Egy kérdés: Izsák miért nem mehetett vissza (Ter 24,6) Arámba és Jákob meg miért igen? (Ter 28,2-4) Látva Lábánt, azt hiszem a csalást Rebekkától örökölte Jákob. Egy nagy gazember volt ez a Lábán. Szabad-e csalás esetén az igazunkat csalással kikényszeríteni? Mert hogy nem arról van szó, hogy Jákob jellemhibából tette ezt, hanem Isten kifejezett útmutatására, szándéka szerint. A 30. fejezetben úgy van leírva, mint Jákob ravaszsága, a 31.-ben pedig mint az Úr akarata. No, akkor helyes volt-e így cselekednie Jákobnak? Jákob a nőkkel egy papucsállatka: „Hozzám kell bejönnöd, mert bérbe vettelek” (Ter 30,16) Hogy mennyire meg tudja rontani a gyermektelenség a női lelket… (Ter 30,1-2) A legszebb: „Méltatlan vagyok mindarra az irgalomra és kegyelemre, amelyet szolgáddal műveltél!” (Ter 32,11)

A lényeg

Alcím
A lényeg nem az ígéret, vagy az atya áldása, hanem az Úré.
Nap száma
70.
Igehely
Ter 26-29
Napló
Ez érdekes. Hogy kin megy tovább az ígéret az nem egyszerűen az mutatja, hogy az atya megáldja fiát, hanem az Úr „veszi a fáradságot” és egyénileg megszólítja, hogy az áldás reá szált és utódjára. Ebből tanultam. (Ter 26,3 Izsák; 28,13 Jákob). Izsák az első, aki százannyit aratott. (Ter 26,12) Ő találta meg az élő víz kútját. (Ter 26,19) Ugye jól gondolom, hogy nem klasszikus kutat, hanem vízalatti forrást talált? Szegény Ézsau a két hettita és Izmael lányának feleségül vételével nem lopta be magát apja szívébe. (Ter 26,34-35 és 28,8-9) Ez a Jákob tényleg csaló (Ter 27,36), simán belehazudott az apja szemébe! Mi, európaiak simán visszavonnánk az áldást, mint egy érvénytelen szerződést. De ők nem ismerték az érvénytelen áldás fogalmát. Lehet hogy nekünk sem kellene érvénytelen szentségeket szolgáltatni? Bétel a menny kapuja (Ter 28,17). Ma már minden embernek van ilyen kapuja. Jó ez a Jákob: „ha… akkor az Úr lesz az én Istenem.” (Ter 28,21) Úgy tűnik, hogy koránt sem volt ez olyan egyértelmű akkor sem és ma sem, még ha ilyen nagy ígéretről is volt szó, hogy a gyermek apja istenét kövesse. Jákob lelkiállapota: „megcsókolta és hangos sírásra fakadt”. (Ter 29,11) Jákob nagyon megszerette Rebekát. Anyja után, sátorlakó fehér emberként ment el idegenbe. Naná, hogy úgy ragaszkodott Rebekához, őszintén nem volt senkije rajta kívül. (Ter 29,19.20.30)

Ősatyák

Alcím
Az egyik rátermett, de hitetlen, a másik meg tétova, de hívő. Melyiket válasszam?
Nap száma
69.
Igehely
Ter 22-25
Napló
„Isten, vedd egyszülött Fiadat, Jézust, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Áldozd fel… ott a hegyen” Ter 22,1-18 nyomán. Ez az evangélium! Ez a Rebi hány éves volt, ha vitte a házasságkötésére a dajkáját is? (Ter 24,59), mert hogy a Izsák negyven volt akkor. Izsák búsongó (Ter 22,63), aki kimegy egy kicsit búsulni a pusztába, mert még 40 évesen is anyját siratja. Ebből lesz a jó katona? Nem mernék rá bízni egy nagy küldetést… A fia, Jákob meg csendes, sátorban lakó ember (Ter 25,27), ez is alapból anyámasszonykatonája. A lényeg, ami miatt Ézsau nem lett választva: „csekélységnek tartotta, hogy eladta az elsőszülöttségét” (Ter 25,34) - vagyis nem remélt és nem hitt abban, amit apja örökölt Ábrahámtól. A hitetlen ember nem viszi tovább az üdvösségtörténetet. Mégha rátermett is lett volna.

Ábrahám testvére

Alcím
Nem is mondott nagy valótlanságot Sáráról. De ezek még problematikusabbak így.
Nap száma
68.
Igehely
Ter 19-21
Napló
Amikor Isten belenyúl: Lót késett, tétlenkedett, erre Isten kézen ragadta és vonszolta ki a katasztrófa elől. Na, ez igen! (Ter 19,16) Ha Lót észre sem vette, hogy a lányai mellé feküsznek, akkor mégis hogyan foganhattak. Ez jó mese! Moáb és Ammon nem dicsekedhet valami fényes múlttal. (Ter 19,36) Eddig nem esett le, hogy Ábrahám és Sára féltestvérek voltak. Így már még nagyobb csoda, ha közös gyermekük lesz… (Ter 20,12) Izmael és Hágár: „Isten ettől kezdve vele volt” (Ter 21,20) Bőkezű a választás.

Szövetségek

Alcím
Egy újabb jel: a körülmetélés
Nap száma
67.
Igehely
Ter 15-18
Napló
A damaszkuszi Eliézer (Ter 15,2) az lenne, aki később elmegy Rebekáért? „Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.” :-) Ter 15,6 „Te vagy az Isten, aki láttál engem” a bajomban. Ter 16,13 „Eltitkoljam-e Ábrahám elől?” (Ter 18,17) – na igen, ez már az őszinteség! Tetszik, hogy a 17-ben a Papi szerző elmondja a szövetséget és a hozzá kötődő Izsák ígéretet, majd utána ugyanazt a Jahvista a 18-ban a három vendéggel. Az első olyan elvonatkoztatott, ahol már csak a lényegre koncentrál, a Jahvista még emlékszik a furcsán magyarázható részletekre is: hogyan történt.

Áldott Ábrám

Alcím
Megáldalak, áldott leszel, megáldom, áldanak, áldást nyer – hát eddig ilyen áldás sűrűség nem volt a Teremtés könyvében.
Nap száma
66.
Igehely
Ter 11-14
Napló
Miért ment Lót Ábrámmal? Hát persze azért, mert fogadott fia lett… Lót apja meghalt és nagybátja vette magához, nincs ebben semmi csodálkozni való. De amikor elhangzik az ígéret, hogy nagy néppé lesz, akkor Ábrám Lót vállát szorongatta. (Ter 12,4-5) Ábrám simán beadta a feleségét más hálószobájába. Lót miért választott a gazdag Szodomát? Ábrámnak jutott a szegény fennsík. Lót tartozott Ábrámnak, de az alkalmat kihasználta, hogy előbbre jusson… Amikor különváltak Lóttól, akkor kapta az újra az ígéretet, de ekkor már világos, hogy nem Lót lesz a hordozója az ígéretnek. Nehezedik a dolog. Ábrám szorgosan építi az oltárokat. (Ter 13) Ábrám fényes és valószínűtlen győzelmet arat, Melkizedek jön és megáldja. A kenyér és a bor nem áldozat, hanem ajándék a fáradt harcosnak. (Ter 14)

A szövetség

Alcím
A szövetség újjáalkotás, új lehetőség.
Nap száma
65.
Igehely
Ter 8-10
Napló
Szeretem a Jahvista stílusát. Olyan emberi. (Ter 8,20-22) Jaaj, leesett, miért a szivárvány a Noéval kötött szövetség jele. Csak figyelmesen kell olvasni, s ott van (Ter 9,12-16): Isten esőt bocsát a földre, kicsit mérgesebb a kelleténél valami miatt, s lám, feltűnik a szivárvány (ami ugyebár nagyobb esők után gyakori) s neki eszébe jut a szövetség, amit kötött, s bosszúsága elillan (Jahvista stílusban előadva). Ez tök egyszerű, hogy miért kellet erre 30 évet várni :-)? Isten megáldotta Nóét (Ter 9,1). Ezt előzőleg Ádámról mondta csak. (Ter 5,1) – természetesen a Papi szerző.

Akik „Istennel jártak”

Alcím
Hénok és Noé kéz a kézben Istennel. Hénokot el is vitte. No, ezek voltak a paradicsomi idők emberei, Isten örömei. Mi is ilyenek vagyunk, a Jézusban hívők?
Nap száma
64.
Igehely
Ter 4-7
Napló
Ez megér még néhány olvasását: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. ” (Ter 4,6-7) „Talán bizony őrzője vagyok én testvéremnek?” (Ter 4,9b) És mondá Isten: Igen, őrzője vagy testvérednek. Ábel tetszett az Úrnak, de a tervét Káin meghiúsította. Aztán „Ábel helyett” lett Szet. Az Ő fia Enós, aki az Úrral nevét segítségül hívta. A Ter 5,1b-2 gyönyörű ünnepélyes szerkezet: „azon a napon”. Hénok az Istennel járt, elvitte Isten (Ter 5,22.24). Isten fiai és az emberek fiai. (Ter 6,1-4 vö. Bölcs 14,6) Erről még meghallgatnék még egy épkézláb magyarázatot, mint ahogy a Isten depressziójáról is (Ter 6,6-7). Noé is járt az Istennel. (Ter 6,9) és mindent megtett Istennek, amire kérte (Ter 6,22).

Jó és rossz

Alcím
Az élet fája és a jó és rossz tudás fája nem egy kaliber.
Nap száma
63.
Igehely
Zsolt 41; Ter 1-3
Napló
A bűn következménye, hogy a férfiak uralkodnak a nőkön. Ez tiszta (Ter 3,16). Az Egyház meg nem Isten Országa, ahol a bűnnek nincs tere? Vagy az Egyház nem Isten Országa, ezért uralkodnak a férfiak? Na és amikor a nők uralkodnak a férfiakon az mi? És azt mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. (Ter 3,22) Isten tud rosszat tenni? Isten ismeri a rosszat? Felismeri, hogy lehet rosszat is tenni? Nem nagyon értem – bár az összefüggés világos: Ter 2,9; 2,16-17; 3,5 De miért alkotott Isten az élet fája mellé jó és rossz tudás fát? Az világos, hogy az élet fája azt jelenti, hogy ez az élet is dicsőségre lett alkotva (vö Pál: 1Kor 15). De minek a másik fa?

Válasz nélkül

Alcím
2:1-hez
Nap száma
62.
Igehely
Zsolt 38-40
Napló
Két síró és egy örvendező imádság. Hallgattam minden vigasztalás nélkül. (Zsolt 39,3) Várva-vártam az Urat, s Ő lehajolt hozzám. (Zsolt 40,2)

Ugyanis úgy szerette Isten a világot, hogy saját egyszülött Fiát adta oda, hogy egyetlen benne hívő se vesszen el, hanem örök élete legyen.

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ˹ἀλλὰ˺ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.